..:Vitajte na stránkach venovaných odpadom:..

Úlohou týchto stránok nie je iba ozrejmiť danú problematiku odpadov, ale aj navrhnúť vhodné riešenia.

Odpady sa stávajú v súčasnosti globálnym problémom, a preto sa nevenujem iba základným faktickým záležitostiam ako napr. rozdelenie odpadov, ale sa aj snažím navrhnúť riešenia priaznivé pre ľudí a prírodu

Ďaľej sa venujem aj spôsobom, ktorými je možné odpad (aspoň čiastočne) eliminovať. Medzi prírode vhodné postupy patrí recyklácia a kompostovanie a medzi "škodlivé" patrí spaľovanie a skládkovanie.

Zamyslime sa...
Pomôžeme prírode aj sebe!!!