Prevádzka skládky odpadov

Prevádzka skládky odpadov zahrna nasledujúce cinnosti:

Vstupnú kontrolu a vedenie prevádzkovej dokumentácie skládky
Techniku zabudovania odpadu
Opatrenia proti negatívnemu zataženiu skládky a okolia. Napr. opatrenia proti prachu a hluku, zábrany proti úletu lahkých castí odpadu, opatrenia proti hlodavcom, vtákom hmyzu, protipožiarne opatrenia
Zabezpecenie prevádzky doplnujúcich objektov skládky
Monitorovanie skládky

Prevádzková dokumentácia
Prevádzkovatel zariadenia na zhodnocovanie odpadu a zariadenia na zneškodnovanie odpadu vedie prevádzkovú dokumentáciu zariadenia.
Prevádzková dokumentácia o technicko-organizacnom zabezpecení riadneho chodu zariadenia minimalizácie vplyvu zariadenia na životné prostredie:

Technologický reglement obsahuje základné údaje o zariadení vrátane meracích a regulacných obvodov. Údaje o vypúštaných tuhých, kvapalných a plynných emisiách. Dalej obsahuje postupy a podmienky zabezpecenia preberania odpadov, skladovania odpadov a nakladania s nimi pred vstupom do procesu. Zoznam strojov a zariadení.

Prevádzkový poriadok obsahuje názov a sídlo prevádzkovatela zariadenia vrátane mien zamestnancov zodpovedných za prevádzku zariadenia. Sú v nom údaje o zacatí prevádzky, cas životnosti, kapacita zariadenia, technický popis zariadenia. Taktiež obsahuje organizacné a technologické zabezpecenie prevádzky a ochrany zariadenia. Obsahuje aj podmienky bezpecnosti práce, povinnosti pri obsluhe a údržbe zariadenia a opatrenia pre prípad havárie. V prevádzkovom poriadku je aj zoznam druhov odpadov, na ktorých zneškodnovanie je prevádzkovatel oprávnený. Nakoniec obsahuje spôsob obsluhy a vyhodnocovanie pozorovacieho systému zariadenia a urcenie spôsobu vykonávania kontroly.

Prevádzkový denník obsahuje údaje o menách zamestnancov zodpovedných za prevádzku zariadenia v uvedený den.
Dalej obsahuje množstvo a druh odpadov prijatých denne na úpravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie, vrátane oznacenia ich pôvodcov, prípadne držitelov. V prevádzkovom denníku sú aj údaje o množstve druhoch denne zneškodnených odpadov a údaje o neprevzatom odpade aj so zdôvodnením jeho neprevzatia.
Dalej sú v denníku zaznamenané údaje o odobratých vzorkách odpadov a výsledných analýzach, prevádzkových poruchách a haváriách zariadenia a spôsobe ich odstránenia, údaje o casovom využívaní zariadenia, významných údržbách a opravách a vykonaných kontrolách.

Obchodné a dodávkové zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi.  

Požiadavky na personálne obsadenie a technické vybavenie skládky
Personálne obsadenie skládky musia byt minimálne tri osoby. Patrí sem vedúci skládky, ktorý musí byt odborne spôsobilá osoba, strojník kompaktoru alebo iných strojných zariadení a pomocný pracovník, ktorý má na starosti kontrolu ukladaného odpadu alebo pomocné práce. Prípadne môže byt na skládke aj strážna služba ak je vyžadovaná.
Medzi technické vybavenie skládky patrí kompaktor, ktorý slúži na zhutnovanie alebo drtenie odpadu, technické zariadenie pre zabudovanie zemín – buldozér. Prípadne tu môžu byt ešte rôzne nákladné, cisternové, zametacie alebo požiarne vozidlá. Medzi dalšie vybavenie patria ešte krompáce, lopaty a hasiace prístroje.
Skládka musí byt vybavená a prevádzkovaná tak, aby sa znecistenie zo skládky spôsobené najmä dopravnými prostriedkami nerozptylovalo do okolia a na komunikácie.
Ukladanie odpadu
Pri ukladaní odpadu na skládku sa odpad najskôr drtí a potom ukladá vo vrstvách 0.3 až 0.5m, ktoré sa zhutnujú. Odpad sa zhutní najneskôr jeden den po uložení. Prvá vrstva sa zhutnuje pri výške 2m, aby nedošlo k poškodeniu tesniaceho a drenážneho systému. Objemný odpad sa pred uložením rozdrtí. V prvej vrstve sa musí vylúcit odpad, ktorý poškodí dno skládky. To že sa odpad pred uložením zhutnuje má mnohé výhody, pretože predlžuje životnost skládky, zmenšuje sadanie skládky, obmedzuje vytváranie volného priestoru, obmedzuje vplyv vetra na ukladaný odpad, znižuje dennú potrebu krycieho materiálu a zarucuje bezpecnú jazdu vozidiel po povrchu.
Výhody drtenia odpadu pred jeho ukladaním sú:

Zabudovanie odpadu v tenkých vrstvách

Vzniká pevný podkladný materiál

Zmenšuje sa sadanie skládky

Zabudovaním drteného materiálu sa zabranuje úletu lahkých castí

Opatrenia proti negatívnemu zataženiu skládky a okolia
Opatrenia proti hluku a prachu.
Na zabránenie tvorby prachu na skládke sa polievajú vodou prístupové cesty a menšie plochy skládky.
Proti hluku sa stavajú protihlukové hrádze okolo skládky alebo sa vysádza vegetácia, ktorá má však oneskorený úcinok kým vyrastie.
Zábrany proti úletu lahkých castí odpadu. Sem patrí okamžité zapracovanie ukladaného odpadu kompaktorom, osadenie prenosných záchytných sietí, odviaty papier, plasty treba urýchlene odstránit.